SÖZEL BİLDİRİ PROGRAMI

15 MART 2019, CUMA
09.00 - 10.00 1. Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Bülent ÖZDEMİR, Dr. Selma TİRYAKİOĞLU
09.00 - 09.10 Koagülasyon Ve Fibrinoliz Serum Biyobelirteçleri Atriyal Fibrilasyonu Olan Hastalarda Sol Atriyal Apendiks Trombüsünü Tespit Etmemektedir
Orçun Çiftçi
09.10 - 09.20 Radial Arter İçinde Kıvrılmış Kateterin Brakial Arter Düzeyinde Dışardan İğne Ucu Batırılarak Sabitlenmesi Ve Çıkarılması
Yakup Balaban
09.20 - 09.30 Non-ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Nedeniyle Primer Perkütan Girişim Yapılan Genç Erişkin Hastaların Uzun Dönem Takip Sonuçları Ve Olumsuz Kardiyovasküler Olayların Öngördürücüleri
Yiğit Çanga
09.30 - 09.40 Hipertrofik Kardiyomiyopatili Hastalarda Sol Atriyal Volüm İndeksinin Prognostik Önemi
Sinem Ozyılmaz
09.40 - 09.50 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Akut Alevlenmelerin Kardiyak Etkileri
Sinem Ozyılmaz
09.50 - 10.00 TARTIŞMA
10.30 - 11.30 2. Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Sümeyye GÜLLÜLÜ, Dr. Mehmet MELEK
10.30 - 10.40 Kömür Madeni İşçilerinde Kalp Hızı Toparlanma İndeksinin Değerlendirmesi
Emine Altuntaş
10.40 - 10.50 Kalp Yetersizliği Hastalarında İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörlerin Sistemik Enflamasyona Etkisi
Özcan Örsçelik
10.50 - 11.00 Farklı Tipdeki Doğumsal Atriyal Septal Defektlerin Perkütan Yaklaşım İle Kapatılması; Tek Merkez Sonuçları
Nizamettin Selçuk Yelgeç
11.00 - 11.10 Non-Dipper Hipertansiyon İle Yeni Bir Belirteç Olan Monosit – Yüksek Dansiteli Lipoprotein Oranının İlişkisi
Cihan Altın
11.10 - 11.20 Koroner Arter Bifurkasyon Açısı Ve Koroner Arter Çapının Koroner Akım Hızı Üzerine Etkisi
Mehmet Sertaç Apaydın
11.20 - 11.30 Elektif Tanısal Ve Girişimsel İşlemlerde Majör Koroner Arter Çaplarının QCA İle İncelenmesi
Yurdaer Dönmez
11.30 - 11.40 TARTIŞMA
13.50 - 15.00 3. Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Tunay ŞENTÜRK, Dr. Selçuk KANAT
13.30 - 13.40 Kritik Koroner Arter Darlığı Olan Acil Hastalara Cerrahi Yaklaşım; 2 Yıllık Tecrübemiz
Şahin İşcan
13.40 - 13.50 Varfarin Rezistansı Olan Derin Ven Trombozlu Hastalara Klinik Yaklaşım
Börteçin Eygi
13.50 - 14.00 Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) Sonrası Uzun Dönem Takipte Mortalite Prediktörleri
Nuray Kahraman Ay
14.00 - 14.10 Abdominal Aort Anevrizmalı Hastalarda Endovasküler Tedavi : Kısa Orta Dönem Sonuçlarımız
Deniz Demir
14.10 - 14.20 Akut İskemik İnme Hastalarında Sol Atriyal/Sol Atriyal Appendiks Trombüs Oluşumu Ve Monosit/HDL Kolesterol Oranı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Süha Çetin
14.20 - 14.30 Kalp Transplant Adaylarında Şiddetli Fonksiyonel Mitral Yetersizliğin İnvaziv Hemodinamik Parametrelere Etkisi
Cem Doğan
14.30 - 14.40 Kalp Transplant Adaylarında İnvaziv Hemodinamik Bulgulara İskemik Olan Ve İskemik Olmayan Kardiyomiyopatinin Etkisi
Cem Doğan
14.40 - 15.00 TARTIŞMA
15.00 - 16.00 4. Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Hasan ARI, Dr. Ufuk ERYILMAZ
15.00 - 15.10 Sol Ana Koroner Arter Tıkanıklığının Cerrahi Tedavisi; Tek Merkez Deneyimi
Ali Aycan Kavala
15.10 - 15.20 İskemik Ve Noniskemik Kardiyomiyopatisi Olan Ve Kalp Nakli Planlanan Hastalarda Kombine Post-Kapiler Ve Pre-Kapiler Pulmoner Hipertansiyon
Cem Doğan
15.20 - 15.30 Kardiyologun Bir Sorunu Olarak Subklavyen Arter Tortuozitesi
Yakup Balaban
15.30 - 15.40 Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu Uygulanan Pediatrik Ve Erişkin Olguların Karşılaştırılması
Tuğra Gençpınar
15.40 - 15.50 Varfarin Ve Dabigatran Birlikte Kullanımı
Şükrü Çetin
15.50 - 16.00 TARTIŞMA
17.00 - 18.00 5. Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Ali AYDINLAR, Dr. Fahriye VATANSEVER
17.00 - 17.10 İskemik İnmeli Bireylerin Uzun Dönem Takiplerinde Mortalite Öngördürücüleri
Tahir Bezgin
17.10 - 17.20 İskemik İnmeli Hastaların Klinik Ve Labaratuvar Parametrelerinin Sağlıklı Grup Değerleri İle Karşılaştırılması
Tahir Bezgin
17.20 - 17.30 Antarsiklin Bazlı Kemoterapi Almış Meme Kanserli Hastalarda FQRS Oluşumunun Ve Prediktörlerinin Belirlenmesi
Muhammet Dural
17.30 - 17.40 Radiyal Anjiyografi Esnasında Gelişen Kateter Tuzaklanmasına Pratik Bir Çözüm: Vazodilatatör Maddenin Anterograd Yolla Brakiyal Arterden Verilmesi
Muhammet Dural
17.40 - 17.50 Koroner Yavaş Akımlı Hastalarda Monosit-HDL Oranının Ve Hematolojik Parametrelerin Tanısal Değerinin İncelenmesi
Zafer Büyükterzi
17.50 - 18.00 TARTIŞMA
16 MART 2019, CUMARTESİ
09.00 - 10.00 6. Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Erhan TENEKECİOĞLU, Dr. Çağdaş AKGÜLLÜ
09.00 - 09.10 Akut Miyokart Enfarktüsü Olan Hastalarda Sorumlu Lezyonun Bifurkasyon Lezyon Olma Sıklığı Ve Seçilen Tedavi Stratejisinin 5 Yıllık Mortalite Sonuçları
Hazar Harbalıoğlu
09.10 - 09.20 Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromlu Hastalarda Noninvaziv Ventilasyon Tedavisinin Sol Ve Sağ Atriumları Üzerine Etkileri
Batur G. Kanar
09.20 - 09.30 Diyabetik ST Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Hastalarında Nötrolfil Lenfosit Oranı İle Kontrast Madde Nefropatisi İlişkisi
Serhat Sığırcı
09.30 - 09.40 Artmış Galaktin-3 Seviyelerinin ST- Yükselmeli Miyokard Enfarktüsü Sonrası Oluşabilecek Ventriküler Aritmik Olayları Öngördürücülüğü
Mustafa Umut Somuncu
09.40 - 09.50 Primer Perkütan Koroner İşlem Yapılamayan Merkezlerin Primer Perkütan Koroner İşlem Yapılan Merkezlere Mesafesinin ST-Yükseltmeli Miyokard Enfarktüs Hastalarında Başarılı Mekanik Reperfüzyon Üzerine Etkisi
Mustafa Umut Somuncu
09.50 - 10.00 TARTIŞMA
10.30 - 11.30 7. Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Tahsin BOZAT, Dr. Davran ÇİÇEK
10.30 - 10.40 Diyabetik ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüslü Hastalarda Genç Ve Yaşlı Hasta Profillerinin Karşılaştırılması
Serhat Sığırcı
10.40 - 10.50 Kardiyak Miksoma’ya Yaklaşım: Üçüncü Basamak Merkez Deneyimi
Yusuf Kuserli
10.50 - 11.00 Metabolik Sendromlu Hastalarda Karotis Arter Darlık Derecelerinin Değerlendirilmesi
Müjgan Tek
11.00 - 11.10 Türkiye'de Bir Merkezden Yeni Oral Antikoagülanlar Dönemi Öncesi Atriyal Fibrilasyonda Geleneksel Kumadın Tedavisi Kullanımının Değerlendirilmesi
Özgen Şafak
11.10 - 11.20 Ailesel Hiperkolesterolemi Hastalarında Statin Tedavisinin Tpe-Intervali Ve Tpe/QTc Oranına Etkisi
Erhan Saraçoğlu
11.20 - 11.30 TARTIŞMA
13.50 - 15.00 8. Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Mustafa YILMAZ, Dr. Ferid ALİYEV
13.30 - 13.40 Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Gelişen Akut Böbrek Hasarının Kısa Ve Uzun Döneme Mortaliteye Etkisi
Tufan Çınar
13.40 - 13.50 Asendan Aorta Psödoanevrizmasının Endovasküler Yöntemle Tedavisi
Tanıl Özer
13.50 - 14.00 STEMI'de Obezite Paradoksu Ve İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişki
Burak Öztürkeri
14.00 - 14.10 Kompleks Aorto-Iliak Anevrizmaların Tedavisinde İliak Yan Dallı Greft’in Bilateral Kullanımı
Tanıl Özer
14.10 - 14.20 ST-segment Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü Hastalarında Başarılı Fibrinolitik Tedavi Sonrası Koroner Anjiyografi Zamanlaması
Salih Kılıç
14.20 - 14.30 Ailesel Hiperkolesterolemi Hastalarında Tanı Ve Kısa Dönem Takipte Kolesterol Paneli
Salih Kılıç
14.30 - 14.40 Elektrokardiyografide Fragmente QRS Varlığı İle ST-segment Elevasyonu Olmayan Miyokard İnfarktüsü Hastalarında Atriyal Fibrilasyon Gelişimi Arasındaki İlişki
Mehmet Eyüboğlu
14.40 - 14.50 İzotretinoin Tedavisinin, Kalbin Otonomik Fonksiyonları Üzerinde Olumsuz Etkileri Olabilir
Mevlüt Serdar Kuyumcu
14.50 - 15.00 TARTIŞMA
15.00 - 16.00 9. Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Dr. Hakan UÇAR, Dr. Hakan ÖZKAN
15.00 - 15.10 Retinal Optik Koherans Tomografi Bulguları Sistemik Hipertansiyonda Hedef Organ Hasarını Belirleyebilir Mi?
Batur G. Kanar
15.10 - 15.20 Sentetik Kanabinoidlerin P Dalga Dispersiyonuna Akut Etkileri
Serhat Sığırcı
15.20 - 15.30 Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Sol Ventrikül Hipertrofisinin Bir Göstergesi Olarak Frontal QRS-T Açısı
Fatih Güngören
15.30 - 15.40 Akut İskemik İnme Hastasında Atriyal Fibrilasyonu Öngörmek İçin ATRİA Skoru
Hakan Güneş
15.40 - 15.50

Perkütan Mitral Balon Valvüloplastinin Atrial Elektromekanik Geçikme Üzerine Etkisi
Hakan Güneş

15.50 - 16.00 TARTIŞMA
17.00 - 18.20 10. Sözlü Bildiri Oturumu
Dr. Dilek YEŞİL BURSA, Dr. Özlem ÖZLÜK
17.00 - 17.10 Stent İçinde Sıyrılan Stentin Başarılı Tedavisi
Taner Sarak
17.10 - 17.20 Valsartan-Sacubitrilin Sağ Ventrikül Yetmezliği Üzerine Etkisi:Prospektif Analiz
Tarık Kıvrak
17.20 - 17.30 Yapay Sinir Ağları İle Fonokardiyogram Üzerinden Anomali Tespiti
Özge Turgay Yıldırım
17.30 - 17.40 Sistematik Koroner Risk He¬saplaması (SCORE) Sisteminin Ölümcül Kardiyovasküler Hastalık Riskinin Belirlenmesindeki Rolü
Dogac Oksen
17.40 - 17.50 Koroner Arter Fistüllerinin Perkütan Girişim İle Kapatılması: Tersiyer Merkez Deneyimi
Ali Nazmi Salık
17.50 - 18.00 Karotis Stent İsleminde Pre-dilatasyon Mu? Post-dilatasyon Mu?
Hakan Çakır
18.00 - 18.10 Oneptus Tedavisinin Akut Kalp Yetmezlikli Hastalarda Erken Dönemde Depresyon Skoru Üzerine Etkisi
Mehmet Balin
18.10 - 18.20 TARTIŞMA